Eqidius - Kennel of German Shepherds

Bojka pod Zaborskou banou

Registation ID: SKSP 4521

Skúšky: SVV1, SVV2

Exhibition: VD

Bonitation: T:5JOY7

I. Generation

II. Generation

III. Generation

Ajo Ka-Ra

Cár pod Molnošskou Baňou CS

Cár pod Molnošskou Baňou CS

Date of born: 19.06.1981

Registation ID: SAKSP 7579

Skúšky: IPO1, IPO2, IPO3, SVV1, SVV2, SVV3

Exhibition: V